Samen met wetenschappers van TU Delft onderzoeks- en innovatiecentrum FRAIM start RoboHouse een onderzoek naar nieuwe manieren van werken en innovaties in de bagagehallen van Schiphol. We werken hiervoor nauw samen met alle mensen die betrokken zijn bij bagageafhandeling. Schiphol, KLM en FRAIM slaan voor 8 maanden de handen ineen. De samenwerking wordt bij succes een lange termijn partnerschap.

Het onderzoek moet de luchtvaartsector helpen om bijvoorbeeld het werken in de bagagehallen lichter te maken. Naast de reeds geplande acties om op korte termijn overal tilhulpen op te hangen, willen de partijen met deze samenwerking onderzoeken hoe digitale innovatie kan ondersteunen bij fysieke werkzaamheden.

Leren van de werkvloer

In de komende maanden gaan vijf onderzoekers begeleid door Professor David Abbink (hoogleraar mens-robot interactie en directeur FRAIM) onderzoek doen in de bagagehallen. Samen met bagagemedewerkers gaan zij de toekomst van dit werk vormgeven. Want ook bij het toepassen van digitale innovatie draait de toekomst van werk nog steeds om de balans tussen mens en machine. De medewerkers van de bagagehallen hebben dus een essentiële rol: de inzichten, wensen en ervaringen van deze experts hebben een grote invloed.

“Medewerkers van de bagagehallen hebben een essentiële rol”

“We moeten leren van de vakmensen op de werkvloer wat voor hen belangrijk is in hun werk, en wat zij anders zouden willen zien”, vertelt Professor Abbink. “Ons team van onderzoekers heeft verschillende achtergronden waarmee we proberen elkaars blinde vlekken bloot te leggen, zodat we samen meer leren dan ieder apart. Dat is essentieel om verschillende oplossingsrichtingen te kunnen verkennen met en voor de vakmensen: technisch, sociaal of organisatorisch.”

Harm Josephi, Vice President Baggage Services bij KLM: “Wereldwijd lopen KLM en Schiphol al lange tijd voorop als het gaat om het verminderen van de fysieke belasting bij het afhandelen van bagage. Maar het kan altijd beter. Door samen te werken met Schiphol en TU Delft zetten we nieuwe stappen in het fysiek minder zwaar maken van werk in bagagegebieden. Deze samenwerking zal bijdragen aan verbeteringen die uiteindelijk op luchthavens overal ter wereld kunnen worden ingevoerd. Daar mogen we trots op zijn in Nederland.”

“Uiterlijk in april 2024 heeft iedere werkplek in de bagagehallen een goed werkende tilhulp die door iedere medewerker wordt gebruikt. Tegelijkertijd werken we voor de periode daarna aan een volgende stap: het automatiseren van het fysieke werk, waarin de expertise van medewerkers nodig blijft, maar anders wordt. We geven de toekomst van werk vorm en hoe daarin de rol van mensen verandert. Het onderzoek gaat ons helpen om dat vorm te geven samen met medewerkers.” Aldus Dennis van Kleef, verantwoordelijk voor bagage bij Royal Schiphol Group.

Brede invalshoeken onderzoekers

FRAIM brengt onderzoekers samen van verschillende universiteiten met diverse achtergronden in design, psychologie, organisatieveranderkunde, robotica en logistiek. Met deze brede invalshoek kunnen ze de impact van technische innovaties vroegtijdig inschatten, versneld door innovatie expertise van TU Delft’s fieldlab RoboHouse. Het feit dat dit onderzoek niet gebeurt in een lab, maar juist in de bagagehallen met de mensen die er werken, zorgt voor een cruciale samenwerking tussen bagagemedewerkers en onderzoekers, en daarmee realistische, bruikbare uitkomsten. Schiphol, KLM en TU Delft geloven dat deze aanpak het resultaat verder brengt.

Innovatiesprint TU Delft - Schiphol - KLM

Het onderzoek is geslaagd als een nieuwe manier van werken samen met medewerkers in de bagagehallen wordt uitgewerkt. De samenwerking wordt bij succes een lange termijn partnerschap om de baanbrekende manier van werken te realiseren.

Dit onderzoek van de TU Delft is kernonderdeel van het plan dat alle partijen in de bagageafhandeling op Schiphol presenteerden om het werk in de bagagehallen lichter te maken. Die acties zetten de partijen door. Met de kennis en resultaten uit het onderzoek worden de toekomstige verbouwingen van de bestaande bagagehallen uitgewerkt.


 

English version

Together with Delft University of Technology research and innovation centre FRAIM RoboHouse is launching a study on a new way of working and innovations at Schiphol’s baggage handling halls. To conduct this research, we will be working closely with all parties involved in baggage handling for eight months. Amsterdam Airport Schiphol, KLM and Delft University of Technology’s research and innovation centre FRAIM are joining forces for this project. If all goes well, the collaboration will become a long-term partnership.

The study aims to help the aviation industry make the work in baggage handling halls lighter, for instance. In addition to the already planned actions to install lifting aids everywhere in the short term, the parties want to investigate how digital innovation can support physical work activities.

In the coming months, five researchers, supervised by Professor David Abbink (Professor of Haptic Human-Robot Interaction and Scientific Director of FRAIM), will conduct research in the baggage handling halls. Together with the baggage handlers, they will shape the future of this type of work. Even with the application of digital innovations, the future of this work will still revolve around the balance between humans and machines. The baggage handlers therefore have an essential role to play: their observations, wishes and experiences hold sway.

“We need to learn from the experts in the workplace what is important to them in their work and what they would like to see done differently”, says Professor Abbink. “The members of our research team have different backgrounds, which enables us to try to expose each other’s blind spots, so that we can learn more together than we would individually. That is essential to be able to explore different possible solutions with and for the experts: technical, social or organisational.”

Harm Josephi, Vice President of Baggage Services at KLM adds: “KLM and Schiphol have long been leading the way all over the world in terms of reducing physical strain in baggage handling. But there’s always room for improvement. By working together with Schiphol and Delft University of Technology, we are taking new steps to make working in baggage areas physically less demanding. This collaboration will facilitate improvements that can eventually be implemented at airports around the world. That’s something we can be proud of in the Netherlands.”

“Every workplace in the baggage handling hall will have a properly functioning lifting aid by April 2024, which must be used by all employees. At the same time, we are also working on the next step for the period after this: automation of physical work. Even in an automated baggage handling hall, employees will still have an important role. We are shaping the future of work and how the role of people will change in it. The study will help us shape that together with employees”, according to Dennis van Kleef, who is responsible for baggage at Royal Schiphol Group.

Broad perspectives

The researchers from various universities who are coming together in TU Delft FRAIM have diverse backgrounds in design, psychology, organisational change, robotics and logistics. This broad perspective allows them to assess the impact of technical innovations early, accelerated by innovation expertise from TU Delft’s field lab RoboHouse. The fact that this research is not done in a lab, but rather in the baggage halls with the people who work there, ensures crucial cooperation between baggage workers and researchers, and therefore realistic, actionable outcomes. Schiphol, KLM and TU Delft believe that this approach will really move things forward.

The study will have been successful when a new way of working is developed together with baggage hall employees. If all goes well, the collaboration will become a long-term partnership to make this groundbreaking way of working a reality.

The study being done by TU Delft is part of the plan that all parties involved in baggage handling at Schiphol have presented to lighten the work in the baggage halls. The parties involved will be following through with these plans. Future renovations of the existing baggage halls will be developed using the knowledge and results from the research.

Vragen? Neem contact op met Leonie Versteeg, Marketing & Communicatie Robohouse.